روزهای مهم

آخرین مهلت ارسال مقاـلات:

 ۵ دیماه  ۱۳۹۳

اعلام نتایج داوری:

۲۵ دیماه  ۱۳۹۳

بـــــرگــــــزاری کنــــفرانــس:

۷ و ۸   بهمن ماه ۱۳۹۳

محورهای کنفرانس

1   خدمات در بخش عمومی، دولتی، توریسم، هتل­داری، بهداشتی درمانی و غیره

1   اقتصاد خدمات

1   مديريت خدمات

1   بازاریابی خدمات و رضایت مشتریان

1   مدیریت استراتژیک خدمات و مدل های نوین کسب و کار خدمات

1   فرهنگ و خدمت

1   کاربرد فناوری های نوین در بخش خدمات

1   آثار خدمات در اقتصاد و جامعه

ادامه...
اخبار

اخبار کنفرانس

نتایج مقالات کنفرانس مدیریت خدمات اعلام گردید. (مشاهده لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس)