برنامه کنفرانس

دانلود برنامه کنفرانس مدیریت خدمات
  • ارائه مقالات به صورت سخنراني، پوستري
  • چاپ مقالات برگزيده در مجله علمی پژوهشی مديريت بازرگاني دانشگاه تهران
  • تشكيل پانل‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف خدمات با حضور مديران بخش مربوطه و صاحبنظران دانشگاهي
  • دعوت از سخنرانان كليدي و صاحب‌نام حوزه بازاريابي و خدمات
  • برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي