اهداف

  • مبادله آخرين دستاوردهاي پژوهشي در حوزه‌هاي مختلف مديريت خدمات
  • آشنايي با مشكلات مديريتي بخش خدمات
  • ايجاد ارتباط بين پژوهشگران و مديران و كارشناسان فعال در بخش خدمات
  • آموزش مخاطبان در حوزه‌هاي مختلف مديريت خدمات
  • ايجاد همفكري و ارائه راهكارهايي به سياستگذاران براي توسعه بخش خدمات در كشور (در قالب راهكارهاي سياستي بخش خدمات كشور)